Salamanders

Voor salamanders geldt hetzelfde als voor kikkers en de padden. Ook zij trekken jaarlijks van hun overwinteringsplaats naar een poel of sloot om zich voort te planten. Vaak moeten ze daarbij een weg oversteken. Salamanders leven zowel op het land als in het water. Vaak verblijven ze overdag in het water en gaan ze ’s nachts aan land.

Salamanders maken gebruik van ecoduikers, ecotunnels, ecoducten, ecovalleien,… kortom ontsnipperingsmaatregelen die goed geleiden en van water voorzien zijn.